پروفیل f47

4

F47 یک سازه جهت زیرسازی سقف های کاذب به صورت تراز و جهت جلوگیری از شکم دادن پانل می باشد.

.