پروفیل l25

1

L25 یک سازه جهت اتصال پانل به سقف ی پانل دیگر به صورت 90 درجه به کار می رود.

.