پروفیل U36

2

U36 یک پروفیل جهت گرفتن آویزمی باشد که در سقف های کاذب به کار می رود.

.